וועד בבניין משותף

עמוד הבית | וועד בבניין משותף

מצטרפים וחוסכים בגדול

בבניינים ישנים שבהם אספקת הגז בוצעה על ידי מכלי גז פרטיים לכל דייר, הייתה האחריות לאספקת הגז ולתחזוקת המכלים מוטלת עלכל לקוח בנפרד. בשני העשורים האחרונים, עם זאת, השימוש במכלי הגז הפרטיים כבר הרבה פחות מקובל ובבניינים משותפים (וודאי אלה אשר נבנו בשנים האחרונות) מוקמת מערכת גז מרכזית נסתרת ומאובטחת המותקנת כחלק מתשתית הבניין ומספקת גז לכל דיירי הבית. בנקודה זו, נכנס תפקידו של וועד הבית כמי שנטל על עצמו את האחריות על תחזוקת הבניין השטופת, מהווה גם הגורם המפקח על תחזוקת מערכת הגז המרכזית בבניין והוא הגורם העומד בקשר מול חברת הגז לצורך ביצוע בדיקות בטיחות, תיקונים ותחזוקה.

זכותכם לדעת!

הרפורמה במשק הגז היא אחת הרפורמות החשובות ביותר שהוביל משרד התשתיות הלאומיות בשנים האחרונות. רפורמה זו נועדה לפתוח את שוק הגז לתחרות בריאה והוגנת, לאפשר ניידות גבוהה יותר של צרכני הגז מחברת גז אחת לאחרת ולהוריד את מחירי השוק לצד העלאת רמת הבטיחות והשירות.

עיקרי הרפורמה:

  • לאחר שלקוח ביתי הודיע לספק הגז על סיום ההתקשרות עימו, חל על ספק הגז איסור להתקשר עם הלקוח ולהציע לו הטבות כלשהן, וזאת במשך 6 חודשים מיום ההודעה על סיום ההתקשרות.
  • חברת גז אינה יכולה לכלול בחוזה ההתקשרות עם הלקוח תנאים המקשים על הלקוח להחליף ספק גז במקרה שירצה.
  • ספק הגז היוצא מחוייב למכור את צובר הגז בבניין לספק הגז הנכנס (במידה שהאחרון מעוניין בכך). מחיר הצובר נקבע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מכל גפ"מ נייח), התשס"ט - 2009.
  • ספק הגז הנכנס מחויב לבצע בדיקת תקינות ובטיחות של מערכת הגז אצל הלקוח, לפני תחילת אספקת הגז, ולאחר מכן אחת לחמש שנים.
  • ספק הגז יספק גז רק ללקוח שיש לו עמו חוזה בכתב להספקת גז, לרבות שינוי בתנאי התקשרות קיימת והארכת תקופת ההתקשרות.
  • ספק הגז מחויב לערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע.
X