תנאי שימוש

עמוד הבית | תנאי שימוש

כולבוגז ד.ג. בע"מ (להלן - "החברה") מקדמת אותך בברכה לאתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר"). אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש המופיעים להלן:

כניסתך לאתר ופעילותך בו מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.  האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

1.  כללי

 האתר כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS ).  החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, על אף שהחברה עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר.  החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה בהמלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו או המלצה כלשהי מכל מין וסוג.  על כן הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצר באתר נעשה לי שיקול דעת ובאחריותך הבלעדית.

יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים ולפיכך אין לחברה כל אחריות בגין מידע מעין זה ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

 2.  זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן ולעיל - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אומנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.  המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.  נאסר עליך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל ו/או במידע העלול להוות הפרות חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר חוק הגנות הפרטיות וכיו"ב.

 3.  סימני מסחר, מותגים

הסימנים הכוללים סמל החברה, הלוגו וכן כל סימן רשום אחר של החברה ו/או מי מן החברות המופיעות באתר, בין אם בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה.  נאסר עליך לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

 4.  קישורים אלקטרוניים (Links )

באתר זה עשויים להכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה.  החברה אינה אחראית למובא בקישורים אלו.  התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתר מקושר אחר הינה על אחריותך הבלעדית.

 5.  מיאון אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש.  החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגיל כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.  החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 6.  שימוש בפרטים

כל חומר או תגובה אשר יועבר על ידך לאתר בכל דרך שהיא יחשב כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלותך.  החברה תהיה רשאית להשתמש בחומר שישלח על ידך לכל מטרה.  מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהות המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. 

 7.  שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת.  אין ולא תהא לך כל טענה או תביעה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת.  כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

 הפעילות באתר זה, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

X